Carnavals-vereniging
"De Veenmollen" Milheeze

In 1961 organiseerde het uniformen (oranje)-comité een bijeenkomst waar iedereen uit de Milluse gemeenschap welkom was. Doel van deze bijeenkomst was de oprichting van een Carnavalsvereniging. Tijdens deze bijeenkomst werd een bestuur gevormd, met de volgende samenstelling:

  • Verheggen (voorzitter)
  • Th. van Gog (secretaris)
  • Nooijen (penningmeester) • Crooijmans (lid)
  • Heesmans (lid)
  • Verrijt (lid)

 

In die tijd werden op veel plaatsen Carnavalsverenigingen opgericht, het leefde. Alhoewel ook in Milheeze een aantal mensen van mening waren dat er een Carnavalsvereniging moest komen, kon het bestuur slechts met veel moeite elf mannen vinden die bereid waren zit- ting te nemen in de Raad van 11. Uitein- delijk kreeg men een volledig “elftal” bij elkaar en een nar. De eerste activiteit die werd georganiseerd was een dansavond op 1 november 1961. In dat eerste jaar werden de volgende activiteiten op touw gezet: een dansavond, toepavonden, prinsenbal en de gebruikelijke Carnavals- dagen, inclusief een optocht bestaande uit de prinsenwagen en een begeleidende groep. Tijdens een van de eerste vergaderingen is uit een hoeveelheid opgegeven namen gekozen om als naam Carnavalsvereniging “de Veenmollen” aan te nemen. Omdat de vereniging nog bijna niets in kas had, werd door de heren jagersstof beschikbaar gesteld om capes te maken. Het kiezen van een prins gebeurde in die tijd door/uit de Raad van 11. Ook over de vorst werd ieder jaar gestemd.

In 1963 is onze vereniging voor het eerst op uitwisseling geweest en wel naar de Neerkant. Op hun beurt is de Neerkant in dat jaar ook bij ons op bezoek geweest. Er werd gepraat over een optocht en hoewel het bestuur er niet veel hoop op had kon men zich tegen een borgsom van fl 10,– opgeven om mee te doen aan de optocht. Achteraf bleek het houden van een optocht niet haalbaar en werd besloten om maar wat meer voor de jongste en oudste Veenmollen te doen. Zo werd er voor de kinderen een filmvoorstelling georganiseerd en ontvingen zij een tractatie. Ook is er in dat jaar een uitwisseling gehouden met de Heikneuters uit Asten-Heusden. Van de opbrengst van de entreegelden van de dansavond waarop ook de Heikneuters waren uitgenodigd werd fl 125,– aan de kerk geschonken en fl 100,– aan Pater van de Nieuwenhof.

In 1964 werd een vergadering gehouden voor de vrouwen en verloofden van de leden van de Raad van 11, waarop werd besloten om voor alle dames een bordeaux rode japon te maken, zodat zij allemaal hetzelfde gekleed op de Carnavalsavonden konden komen.

In 1965 kwam Carnavalsvereniging de Pierewaaiers uit Bakel bij ons op bezoek en was er een uitwisseling met de Carnavalsvereniging uit Liessel.

Van de jaren 1966 t/m 1969 zijn helaas geen notulen meer aanwezig, wel bekend is dat het moeilijke jaren waren voor de vereniging omdat het animo ver te zoeken was. In 1967 reed er zelfs net voor Carnaval een geluidswagen rond om de mensen te vertellen dat er toch Carnaval gevierd kon worden in Millus en in 1969 is de laatste paar dagen voor Carnaval nog alles in het werk gesteld om toch een Prins te krijgen en Carnaval te kunnen vieren. Gelukkig heeft toen een groepje mensen besloten om de Carnavalsvereniging nieuw leven in te blazen, want het heeft toen niet veel gescheeld of de Carnavalsvereniging was opgeheven.

In 1970 werd door het bestuur voor het eerst een prins uit de gemeenschap gekozen en niet uit de Raad van 11 en werd er een receptie georganiseerd voor de nieuwe prins. Ook brandde in dat jaar, twee uur nadat de laatste Carnavalsvierder de feestvergade- ringzaal had verlaten, onze residentie café de Linde helemaal af, waarmee we ook meteen alle bezittingen van de Carnavalsvereniging kwijt waren. Twee bestuursleden van het eerste uur, Toon Verheggen en Gerardus Crooijmans, hielden op. Zij werden voor al hun werk bedankt en benoemd tot erebestuurslid. Verder versloegen we in dat jaar tijdens een voetbalwedstrijd de Pierewaaiers met 1-0.

In 1971 werd de eerste Millusse avond gehouden en zijn we op uitnodiging van Bakel naar het 11-11 bal geweest in het Pierewaaiersrijk.

In 1972 waren de Pierewaaiers te gast op ons prinsenbal, waar de nieuwe prins Mies I (Mies van de Weijer) werd ont- huld door burgemeester Opheij. Het was ook het eerste jaar dat de boerenkapel de receptie van de nieuwe prins muzikaal opluisterde. De voetbalwedstrijd met Bakel liep voor ons niet zo goed af, we verloren met 4-0.

In 1973 wordt in de notulen voor de eerste keer melding gemaakt van het sleutel afhalen op het gemeentehuis samen met de Carnavalsverenigingen van Bakel en Rips. Ook werd er door de prinsen van de drie kerkdorpen een wisselbeker beschikbaar gesteld, waar op koninginnendag om gevoetbald moest gaan worden.

In 1974 werd het afscheid van de oude prins en de onthulling van de nieuwe prins op dezelfde avond (prinsenbal) gehouden en niet meer verspreid over twee avonden zoals voorheen.

In 1975 werd voor de eerste keer een gevelversiering wedstrijd gehouden, een succes, want tot achter in de Peel werd er volop aan meegedaan. Het jaarlijkse carnavals-voetbaltournooi werd gewonnen door de Veenmollen, maar volgens  de boeken ging het er wel minder sportief aan toe, met name van de Pierewaaierszijde. Besloten is toen om dit tournooi niet meer te organiseren.

In 1976 trekt  de eerste optocht door Millus. Het werd een kinderoptocht  waaraan de deelname de verwachtingen overtrof; onder een stralende zon deden 16 wagens, 20 groepen en 7 individuelen  mee. Ook de publieke belangstelling was zeer groot. Ook zijn we in dat jaar begonnen om op vrijdag voor carnaval de prins een tractatie uit te laten delen op de peuterspeelzaal, kleuterschool en lagere school.

In 1977 vierden we het 11 jarig jubileum van Tinus Peters als lid  van de carnavalsvereniging. Op carnavals maandag werd om ongeveer 22.00 het hele dorp op zijn kop gezet door een  vrachtwagen met sirene en een aantal claxonerende auto’s. Enkele veenmollen hadden de Helmondse Kei weggehaald en naar Milheeze gebracht. De kei werd goed bewaakt en ging dinsdag’s mee in de optocht. Na de nodige onderhandelingen is de kei voor 2 vaten bier weer

teruggegeven aan de Keiebijters. Ook reed in dat jaar de eerste eigen prinsenwagen van de Veenmollen mee in de optocht. Op het sluitingsbal werden de 2 vaten aangeslagen en kreeg iedereen 2 consumpties aangeboden.

In 1978 werd Frans van de Boomen gehuldigd voor zijn 11 jarig jubileum als lid van de boerenkapel.

In 1979 was Tinus Peters 11 jaar vorst, Tinus van de Wetering 11 jaar lid van de  vereniging en Martien van Heugten, Martien Brandts, Wim Verhoeven en Henk Bukkems 11 jaar lid van de kapel. Ook werd in dat jaar een extra middag georganiseerd voor de allerkleinste veenmollen.

In 1980 leek het er  even op dat we zonder voorzitter verder  moesten, omdat volgens het programma van de jaarvergadering , de voorzitter van dat moment, Frans van Heuven, aftredend en niet herkiesbaar was en er geen kandidaten waren voor zijn opvolging. Gelukkig  bleek op de jaarvergadering dat Frans  bereid  was om nog één  jaar als voorzitter aan te blijven, zodat gedurende het jaar gezocht kon worden naar een nieuwe kandidaat voor het bestuur. Het ene jaar bleken er later toch  nog drie te worden. Ook werden Frans van Heuven, Frans van de Berkmortel en Jan van Heuven gehuldigd voor hun 11 jarig jubileu.

In 1981 werd Frans van Heuven gehuldigd voor zijn 11 jarig voorzitterschap van onze vereniging

In 1983 vierde onze vereniging het 22 jarig jubileum en werden een aantal mensen gehuldigd: Erevoorzitter Toon Verheggen als 22 jarig lid, Thomas Peters als 11 jarig bestuurslid, Antoon en Albert van Heuven als 22 jarig lid van de kapel  en René van de Elsen als 11 jarig lid van de kapel. Ook zijn we in dat jaar overgestapt naar 2 millusse  avonden, omdat de belangstelling zo groot was.

In 1984 werd Frans van Heuven, inmiddels ex-voorzitter, benoemd als lid van verdienste van onze vereniging en werd Wim Koenen gehuldigd als 11 jarig lid van de  kapel. Ook werd op carnavalsmaandag door een Veenmol de prins van Bakel ontvoerd en meegenomen naar ons Veenmollenhol. Na de nodige onderhandelingen met de Pierewaaiers werd de prins, na betaling van het losgeld, weer teruggebracht naar Bakel. Om te zorgen dat de pierewaaiers op hun beurt niet onze prins (Peter van de Weijer) zouden ontvoeren  werd hij goed bewaakt en op en schuiladres ondergebracht.  Van de  Pierewaaiers hebben we niets meer gemerkt, maar wel werd tijdens de optocht de prinsenwagen afgekoppeld, zodat de Prins, Vorst, raad van elf en de boerenkapel een groot gedeelte van de optocht te voet af moesten leggen.

In 1985 is onze vereniging begonnen met het werven van leden. Ook namen wij afscheid van Tinus Peeters als Vorst van de Veenmollen. Tinus werd voor al zijn werk benoemd als erevorst en opgevolgd door Peter van de Weijer. Ook werd in dat jaar het gehuwdenbal omgedoopt tot krintemikkenbal en werd er door loting een krintemikkenpaar gekozen, n.l. Piet Nooijen en Anita Cruysen. Deze twee deelden aan alle aanwezigen een lekker stuk krentemik uit. Verder werd Karel Nooijen  gehuldigd als 11 jaar lid van de raad van elf en Jacky van Heuven als 11 jaar lid van de boerenkapel.

In 1986 is de carnavalsvereniging ook wettelijk een vereniging geworden. Tijdens de optocht was er  veel lof voor  de nieuwe prinsenwagen ( die we nu nog gebruiken en er nog steeds goed uitziet).

In 1987 werd Wim van de Heuvel gehuldigd voor 22 jaar lidmaatschap van de boerenkapel, Marius Heesmans  voor 11 jaar lid van de  boerenkapel  en Henk van Beek voor 11 jaar lid van de raad van elf . Ook het jaar waarin het krintemikkebal wordt omgedoopt tot knorrenbal waarbij een varken is te winnen, door het raden van het juiste gewicht. De ledenwerving is al goed op gang gekomen. We tellen dan al 77 leden. Ook het jaar waarin bleek dat de Belgische clownen die de kindermiddag zouden komen verzorgen de kalender nog niet zo goed konden lezen; ze kwamen namelijk een  week te laat. Mede dankzij spontaan inspringen van Hans Kuipers is het  toen toch nog een prachtige middag geweest voor de jeugd en hebben we meteen geleerd dat de jeugd zo’n middag prima zelf kan vullen .

In 1988 werd Arie Vogels gehuldigd voor  11 jaar lidmaatschap van de raad van elf en Wim Verhoeven en Antoon van Heuven voor 11 jaar lidmaatschap van de boerenkapel.  Het idee om de kinderen op de kindermiddag zelf te laten optreden, is verder opgepakt, dit jaar met medewerking van Hans en Marjon van Gogh.

In 1989 telt onze vereniging al 122 leden en vierden  we het 11 jarig jubileum als bestuurslid van Tjeu van Ansem. Het animo van de kinderen voor de kindermiddag groeit nog elk jaar. Dit jaar  een stuk of 15 optredens met ongeveer 40 deelnemers en dit alles in goede banen geleid door Cor Aldenzee. Op carnavalsdinsdag was er nog even paniek want onze prins Willy I (Willy van de Weijer) was ontvoerd, waarschijnlijk door zijn collega’s van de toneelvereniging, maar na de nodige onderhandelingen hebben wij hem toch nog tijdig vrij kunnen kopen, zodat hij  ‘smiddags gewoon op de prinsenwagen stond tijdens de optocht.

In 1990 was het de prins Willy I zo goed bevallen, dat hij niet meer  wilde aftreden. Op het moment dat wij hem van zijn cape, steek en scepter wilden ontdoen, rende hij de zaal uit. De raad van elf ging op zoek naar Willy, maar gelukkig kwam hij uit eigen beweging weer terug op het podium en kon de ceremonie alsnog plaatsvinden. Ook werd Martien van Heugten gehuldigd voor zijn 22 jarig lidmaatschap van de boerenkapel en Henny van Buel voor zijn 11 jarig lidmaatschap van de raad van elf.  Tijdens de optocht was het weer zo slecht dat de prinsenwagen niet mee reed en de optocht in omgekeerde volgorde moest worden afgelegd vanwege de wind. Hierdoor  viel ook de belangstelling van het publiek een beetje tegen, maar de deelnemers hielden de moed er toch goed in en de kou was in de volle en  warme residentie zaal weer snel vergeten.

In 1991 zegt prins Harry II (Harry Scheepers) tijdens zijn laatste toespraak als prins dat hij er alles aan zal doen om er voor te zorgen dat er  bij het 33-jarig jubileum 333 mensen lid zijn vande carnavalsvereniging.  Gehuldigd werd Frans van den Berkmortel met zijn 22-jarig lidmaatschap van de raad van elf en Frank  Altink met zijn 11-jarig lidmaatschap van de raad van elf. I.v.m. de golfoorlog was het sleutel afhalen op het gemeentehuis afgezegd en waren alleen  de prins, vorst en voorzitter uitgenodigd om de sleutel in ontvangst te komen nemen.  In maart is  de boerenkapel, raad van elf, vorst en bestuur met  een bus naar Diever geweest, waar zij waren uitgenodigd door Henk Tissing, een vriend van  prins Martien I (Martien van Dinther) en al jarenlang een trouw bezoeker van carnaval in Milheeze. Martien en zijn vrouw mochten daar mee rijden in een koetsentocht en de kapel speelde op de stopplaatsen een lekker deuntje muziek. Na afloop van de koetsentocht heeft de boerenkapel in een plaatselijke kroeg nog een paar uurtjes gespeeld  en hebben ze in Diever kunnen zien hoe ze in Milheeze carnaval kunnen vieren.

In 1992 heeft onze vereniging al 206 leden. Maria Peeters (moeder van huidige Prins Twan 1) word lid van verdienste gemaakt van onze vereniging; dit voor al het werk dat zij  – achter  de schermen – al jaren voor onze vereniging heeft  gedaan en nog steeds doet.

In 1993 is het een extra druk jaar geweest voor de carnavalsvereniging en de boerenkapel, want naast  het normale carnavalsprogramma kwamen er een aantal bijeenkomsten i.v.m. de actie tegen de gemeentelijke herindeling, afsluiting van het jaar van de ouderen , Millus totaal en opluistering van een avond op de Jan de Wit kliniek bij. Op de Jan de Wit kliniek is dit zeer goed bevallen, want de carnavalsvereniging krijgt nog diezelfde avond een uitnodiging voor het volgende jaar. Ook krijgen we in dat jaar een nieuwe Vorst. Peter van de Weijer stopt er mee en een oude bekende neemt het over, n.l. Frans van den Berkmortel. Toevallig valt dit net samen met het prins zijn van zijn tweelingbroer prins Jan IV (Jan van den Berkmortel). Dit unieke feit heeft nog het Helmonds Dagblad gehaald.

1994:  Het jaar waarin de Millusse Guns ’n Roses de eerste plaats behaalden bij de mini-playback show. De opnames hiervan waren op carnavalsdinsdag en omdat twee zoons van prins Theo I (Theo van Buel) onderdeel uitmaakten van deze groep is Theo na de optocht razendsnel naar Aalsmeer gereden om dit bij te kunnen wonen.

’s Avonds in de residentie heeft iedereen gewacht tot de eerste prijs winnaars met de grote beker in de zaal kwamen, waar ze een fantastisch onthaal kregen en het overwinningsfeest verder werd gevierd. 1994 is ook het jaar waarin we het 33-jarig jubileum vieren en waarin we maar liefst ruim 375 leden hebben mogen inschrijven.