Regelement Optocht 2024
PDF – 244,4 KB 135 downloads

 

REGLEMENT Optocht CV De Veenmollen 2024

 

Artikel 1:
ledere deelnemer aan de Carnavalsoptocht heeft kennis genomen van dit reglement. Hij of zij zal zich houden aan alle regels.

Artikel 2
ledereen kan, al dan niet met een voertuig, aan de optocht deelnemen, mits men zich aan de volgende voorschriften houdt.

Artikel 3:
Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke railing ter beveiliging te zijn aangebracht.

Artikel 4:
Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, voor danwel achter, is het verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen. Zowel voor de veiligheid van de deelnemers alsmede de veiligheid van de toeschouwers.

Artikel 5:
De Carnavalsvereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor door deelnemers of toeschouwers toegebrachte schade aan personen of goederen. Deelnemers die gebruik maken van motorisch voortbewogen voertuigen zijn verplicht zelf voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen en in bezit te zijn van een geldend rijbewijs.

Artikel 6: Brandveiligheid:
Op elke wagen dient tenminste een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn. Elk ander object dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien indien gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen. Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan. Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen deugdelijke /goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te worden gebruikt. Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen zoveel mogelijk te worden beperkt.

Artikel 7:
Voor bestuurders van voertuigen is het gebruik van alcoholhoudende dranken verboden. Ook deelnemers jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol tijdens de optocht gebruiken. Het dringende verzoek wordt gedaan het gebruik van alcoholhoudende dranken tot een minimum te beperken en deze niet opzichtig te tonen cq. te nuttigen. De jury zal met de beoordeling rekening houden met de mate en manier waarop met alcohol zal worden omgegaan.

Artikel 8:
Het is niet toegestaan de geluidsnorm te overschrijden. Indien nodig zullen passende maatregelen genomen worden.

 

Artikel 9
Voor ongevallen tijdens de optocht is de Carnavalsvereniging op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.

Artikel 10:
In alle gevallen dienen de deelnemers de aanwijzingen, door politie, optochtcommissie en ordecommissarissen gegeven, in het belang van de openbare orde en verkeers- veiligheid, onmiddellijk op te volgen.

Artikel 11:
Route, duur en tijdstip van aanvang van de optocht wordt door het bestuur bepaald en tijdig aan de deelnemers medegedeeld.

Artikel 12:
Deelnemers kunnen zijn: afzonderlijke personen, groepen personen, verenigingen, instellingen enz. mits zij zich voor het door het bestuur bepaalde tijdstip, en op vastgestelde wijze als zodanig hebben gemeld.

Artikel 13:
Aanmeldingen na het opgegeven tijdstip kunnen door het bestuur van de prijsuitreiking worden uitgesloten.

Artikel 14:
De deelnemers zijn verplicht de door het bestuur noodzakelijk geachte gegevens mondeling en/of schriftelijk te verstrekken. Het bestuur houdt zicht het recht voor om vooraf een kopie van een legitimatie van de deelnemers te vragen en dit bij het opstellen te controleren.

Artikel 15:
Deelnemers worden door de jury beoordeeld in de categorieën:

  • Jeugdeenlingen Jeugd kleine groepen (2-5 personen)
  • Jeugd grote groepen (6 personen of meer)
  • Eenlingen Kleine groepen (2-5 personen)
  • Grote groepen (6 personen of meer)
  • Wagens


Artikel 16:
Rangschikking in de diverse categorieën zal door het bestuur of de door deze aan te wijzen functionaris(sen) als bindend moeten worden beschouwd.

Artikel 17:
In jeugdcategorie kan alleen deelgenomen worden als alle leden van de groep van de leeftijdscategorie "tot en met groep acht” zijn.

Artikel 18
Om de gehele optocht gevarieerd te houden wordt de deelnemers  vermengd in de optocht. Om herkenning voor de jury en het publiek duidelijk te maken. hebben de deelnemers aan de jeugdoptocht een andere kleur nummer.

Artikel 19:
Het is de deelnemers verboden tijdens de optocht zonder toestemming van het bestuur bij de toeschouwers te collecten of iets te koop aan te bieden, ook wanneer de opbrengst voor een liefdadig doel of anderszins is.

Artikel 20:
Indien iets wat in de optocht wordt meegevoerd of gedragen, naar oordeel van het bestuur in strijd is met de openbare orde of zedelijkheid, aanstoot geeft aan personen. verenigingen, zaken of dergelijke in hun goede naam treft, kan de deelname worden ontzegd. Het bestuur of de door deze aan te wijzen functionarissen hebben de bevoegdheid alles wat in de optocht meedoet, hierop tijdens de bouw of al in de werkplaats te beoordelen.

Artikel 21
Het bestuur of de door deze aan te wijzen functionarissen stellen de optocht samen. De deelnemers zijn verplicht de aangewezen plaats in te nemen. De deelnemers hebben het recht om kenbaar te maken wanneer zij een andere positie wensen. Zo mogelijk wordt hiermee rekening gehouden. a bij inschrijving hun wens hieromtrent

Artikel 22
Door de vereniging worden duidelijk geschreven volg orde-nummers uitgegeven. Deze moeten ook duidelijk zichtbaar in de optocht worden meegevoerd.

Artikel 23:
In principe mogen alleen wagens en groepen aan de optocht deelnemen waarvan de deelnemers voor een substantieel gedeelte in Milheeze woonachtig zijn. Als de groep of wagen voor minder dan 50 % uit inwoners van Milheeze bestaat, dan moet dit bij opgave worden aangegeven. Het bestuur zal dan van geval tot geval bekijken of deelname is toegestaan en of de groep of wagen al dan niet in aanmerking komt voor de prijzen.

Artikel 24
De deelnemers mogen alleen confetti en serpentine strooien. Het is verboden om versiersels mechanisch weg te gooien of te blazen.

Artikel 25
De bij de Veenmollen bekende contactpersoon, dient de prijs af te komen halen tijdens de prijsuitreiking welke na de optocht kenbaar gemaakt zal worden in de residentie van CV De Veenmollen. Er wordt niets nagestuurd na deze prijsuitreiking. Niet afgehaalde prijzen vervallen aan CV de Veenmollen.

Artikel 26:
De verstrekte deelnamenummers moeten na afloop van de optocht bij de organisatie worden ingeleverd.

Artikel 27:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Carnavalsvereniging De Veenmollen.


Artikel 28:
Er mogen maximaal 20 personen tegelijkertijd op de wagen aanwezig zijn.

Artikel 29 Het gebruik van glaswerk is verboden


Aanvulling vanuit B&W Gemeente Gemert-Bakel; Specifiek voor deelnemende bestuurders:
Deelnemers in de optocht:

De politie en gemeente willen jullie speciale aandacht vragen voor zaken die te maken hebben als bestuurder aan een optocht. In het verleden heeft de politie en /of handhaving geconstateerd dat het niet altijd duidelijk is waar een bestuurder in de optocht zich aan dient te houden en verantwoordelijk voor is. Zo is de bestuurder in de optocht te allen tijden verantwoordelijk voor de personen die zich bevinden op het voertuig. De gemeente en de politie zullen tijdens de optocht extra controleren op het alcoholgebruik waarbij de speciale aandacht uit zal gaan naar jongeren onder de 18 jaar! Als bestuurder zult u daar óók op aangesproken worden. Bent u zelf niet de eigenaar van het vervoersmiddel dan zal er na de carnaval contact gezocht worden met de eigenaar van het voertuig zodat deze ook op de hoogte is van de overtreding.

 

Bestuurder buiten de optocht
In het verleden hebben ons signalen bereikt dat er personen op carnavalswagens vervoerd werden buiten de optocht om. Dit is absoluut niet toegestaan en zelfs levensgevaarlijk! De bestuurder is in dit geval zowel verantwoordelijk als aansprakelijk! Daarom zal er zo nodig door de politie direct geverbaliseerd worden. Ook in dit geval zal de eigenaar van het voertuig, indien het niet tevens de bestuurder is, op de hoogte gesteld worden van de overtreding.

 

Samenvattend:
Neem te allen tijde de verantwoordelijkheid als bestuurder van een voertuig, zowel tijdens de optocht als daarbuiten. Zie erop toe dat het optochtreglement door zowel u zelf als de personen op uw voortuig nageleefd worden. Laat buiten de optochtroute géén personen op de carnavalswagen.
Zorg dat je als bestuurder te allen tijde verzekerd bent voor het voertuig en mogelijke passagiers. Bij geconstateerde overtredingen zullen zowel de bestuurder als de rechtmatige eigenaar
van het voertuig op de hoogte gesteld worden. Besef dat dit ook voor u als privépersoon vervelende consequenties kan hebben.

 

Fijne en veilige optocht.
Zowel de politie als de gemeente wensen u een fijne en veilige optocht toe.
Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met het bestuur van CV de Veenmollen en/of de ambtenaar openbare orde en veilig van de gemeente Gemert-Bakel, de heer Peter van Horen. Telefonisch bereikbaar onder het nummer;
(0492) 378500 of per mail; gemeente@gemert.bakel.nl

 

Zowel de gemeente als de politie als CV de Veenmollen wenst iedere deelnemer aan de optocht een prettige carnaval!!

ALAAF!

Hier te downloaden