Carnavalsvereniging "De Veenmollen" uit Milheeze

Reglement

Artikel 1
Iedere deelnemer aan de carnavalsoptocht heeft kennis genomen van dit reglement. Hij of zij zal zich houden aan deze regels.

Artikel 2
Iedereen kan, al dan niet met een voertuig, aan de optocht deelnemen, mits men zich aan de volgende voorschriften houdt.

Artikel 3
Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke railing ter beveiliging te zijn aangebracht.

Artikel 4
Als bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, voor dan wel achter, is het verplicht om minimaal twee personen van teminste 18 jaar te laten meelopen. Zowel voor de veiligheid van de deelnemers alsmede de veiligheid van de toeschouwers

Artikel 5
De carnavalsvereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor door deelnemers of toeschouwers toegebrachte schade aan personen of goederen. Deelnemers die gebruik maken van motorisch voortbewogen voertuigen zijn verplicht zelf voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen.

Artikel 6
Brandveiligheid: Op elke wagen dient tenminste één goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn. Elk ander object dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien indien gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen. Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan. Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen deugdelijke / goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te worden gebruikt. Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen zoveel mogelijk te worden beperkt.

Artikel 7
Voor bestuurders van voertuigen en alle deelnemers van de optocht is het gebruik van alcoholhoudende dranken verboden. Bij gebruik van alcohol zullen er passende maatregelen worden genomen.

Artikel 8
Het is niet toegestaan de geluidsnorm te overschrijden. Indien nodig zullen passende maatregelen genomen worden.

Artikel 9
Voor ongevallen tijdens de optocht is de carnavalsvereniging op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.

Artikel 10
In alle gevallen dienen de deelnemers de aanwijzingen, door politie, optochtcommissie en ordecommissarissen gegeven, in het belang van de openbare orde en verkeersveiligheid, onmiddellijk op te volgen.

Artikel 11
Route, duur en tijdstip van aanvang van de optocht wordt door het bestuur bepaald en tijdig aan de deelnemers medegedeeld.

Artikel 12
Deelnemers kunnen zijn: afzonderlijke personen, groepen personen, verenigingen, instellingen enz. mits zij zich vóór het door het bestuur bepaalde tijdstip, en op vastgestelde wijze als zodanig hebben gemeld.

Artikel 13
Aanmeldingen na het opgegeven tijdstip kunnen door het bestuur van de prijsuitreiking worden uitgesloten.

Artikel 14
De deelnemers zijn verplicht de door het bestuur noodzakelijk geachte gegevens mondeling en/of schriftelijk te verstrekken. Het bestuur houdt zicht het recht voor om vooraf een kopie van een legitimatie van de deelnemers te vragen en dit bij het opstellen te controleren.

Artikel 15
Deelnemers worden door de jury beoordeeld in de categorieën:
§  Jeugd eenlingen
§  Jeugd kleine groepen (2-5 personen)
§  Jeugd grote groepen (6 personen of meer)
§  Eenlingen
§  Kleine groepen (2-5 personen)
§  Grote groepen (6 personen of meer)
§  Wagens

Artikel 16
Rangschikking in de diverse categorieën zal door het bestuur of de door deze aan te wijzen functionaris(sen) als bindend moeten worden beschouwd.

Artikel 17
In een jeugd-categorie kan alleen deelgenomen worden als alle leden van de groep van de leeftijds-categorie “tot en met groep acht” zijn.

Artikel 18
Om de gehele optocht gevarieerd te houden wordt de jeugdoptocht vermengd in de grote optocht. Om herkenning voor de jury en het publiek duidelijk te maken, hebben de deelnemers aan de jeugdoptocht een andere kleur nummer.

Artikel 19
Het is de deelnemers niet toegestaan, op welke wijze dan ook, reclame te voeren voor handels-artikelen, personen, zaken enz.. Overtreding van dit verbod betekent uitsluiting van de prijzen en geeft het bestuur de bevoegdheid de verdere deelname aan de optocht te ontzeggen, en de overtreders uit de optocht te verwijderen. Uitzondering op dit artikel geldt voor verenigingen uit Milheeze die een evenement/activiteit willen promoten voor eigen vereniging. Dit geldt alleen indien dit in overleg en met toestemming van het bestuur gebeurd en het evenement plaatsvindt in het lopende jaar van de optocht.

Artikel 20
Het is de deelnemers verboden tijdens de optocht zonder toestemming van het bestuur bij de toeschouwers te collecteren of iets te koop aan te bieden, ook wanneer de opbrengst voor een liefdadig doel of anderszins is.

Artikel 21
Indien iets wat in de optocht wordt meegevoerd of gedragen, naar oordeel van het bestuur in strijd is met de openbare orde of zedelijkheid, aanstoot geeft of personen, verenigingen, zaken of dergelijke in hun goede naam treft, kan de deelname worden ontzegt. Het bestuur of de door deze aan te wijzen functionarissen hebben de bevoegdheid alles wat in de optocht meedoet, hierop tijdens de bouw al in de werkplaats te beoordelen.

Artikel 22
Het bestuur of de door deze aan te wijzen functionarissen stellen de optocht samen. De deelnemers zijn verplicht de aangewezen plaats in te nemen. De deelnemers hebben het recht om bij inschrijving hun wens hieromtrent kenbaar te maken. Zo mogelijk word hiermee rekening gehouden.

Artikel 23
Door de vereniging worden duidelijk geschreven volgorde-nummers uitgegeven. Deze moeten ook duidelijk zichtbaar in de optocht worden meegevoerd.

Artikel 24
In principe mogen alleen wagens en groepen aan de optocht deelnemen waarvan de deelnemers voor een substantieel gedeelte in Milheeze woonachtig zijn. Als de groep of wagen voor minder dan 50 % uit inwoners van Milheeze bestaat, dan moet dit bij opgave worden aangegeven. Het bestuur zal dan van geval tot geval bekijken of deelname is toegestaan en of de groep of wagen al dan niet in aanmerking komt voor de prijzen.

Artikel 25
De deelnemers mogen alleen confetti en serpentine strooien. Het is verboden om versiersels mechanisch weg te gooien of te blazen.

Artikel 26

De, bij de Veenmollen bekende contactpersoon, dient de prijs af te komen halen tijdens de prijsuitreiking na de optocht. Niet afgehaalde prijzen vervallen aan CV de Veenmollen. Er word niets nagestuurd.

Artikel 27
De verstrekte deelnamenummers moeten na afloop van de optocht bij de organisatie worden ingeleverd.

Artikel 28
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de carnavalsvereniging.